herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego

www.sp4.goleniow.pl

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych

              REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH

             W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4

  W GOLENIOWIE

  

 

1. Sale gimnastyczne udostępnia / wynajmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.

        2. Udostępnianie/wynajmowanie pomieszczeń sali obejmuje:

- pełnowymiarową salę gimnastyczną,

- małą salę gimnastyczną,

     - salę do gimnastyki korekcyjnej.

3. Udostępnianie / wynajmowanie sal gimnastycznych jest możliwe we wszystkie dni tygodnia w czasie poza realizacją zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych szkoły.

4. Udostępnianie / wynajmowanie sali gimnastycznej jest możliwe dla osób fizycznych i podmiotów prawnych.

5. W przypadku organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zawodów, publiczności zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia i zapewnienia ochrony wyposażenia pomieszczeń i urządzeń sportowych.

6. W przypadku organizacji imprezy masowej z udziałem publiczności, organizator ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie trwania imprezy.

7. Pomieszczenia sali gimnastycznej mogą być udostępniane i wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych, na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.

8. Organizator podpisuje z Dyrektorem szkoły umowę, w której zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w niej zawartych.

9. Osoby zainteresowane udostępnieniem / wynajmowaniem sali gimnastycznej zwracają się do Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika/opiekuna, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły, ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne.

10. Kierownikiem / opiekunem grupy może być wyłącznie osoba dorosła, która ponosi wszelką odpowiedzialność. Przebywa ona cały czas z uczestnikami zajęć, nadzorując je zgodnie z umową
i regulaminem korzystania z sali.

 11. Obowiązkiem kierownika / opiekuna grupy jest:

- przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,

- każdorazowe przed i po zajęciach sprawdzenie stanu natrysków, szatni i innych udostępnionych pomieszczeń,

- każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i użyteczności, zgodnie z regulaminem,

- zgłaszanie wszelkich uwag w sekretariacie szkoły,

- zapoznanie swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,

- ponoszenie finansowej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży.

12. W przypadku nieobecności na zajęciach osoby podpisującej umowę wszelką odpowiedzialność ponosi pisemnie upoważniona przez nią osoba pełnoletnia. 

13. Podstawową jednostką udostępniania / wynajmowania sal gimnastycznych jest jedna godzina zegarowa. Czas udostępniani/wynajmowania można zwiększyć o wielokrotność jednostki podstawowej.

14. Pomieszczenia sali są udostępniane / wynajmowane wyłącznie na działalność sportową.

15. Doraźne udostępnianie/wynajmowanie sali jest możliwe w przypadku wolnego czasu wynikającego z planowanego harmonogramu zajęć.

16. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia i ich kończenia. Ze względu na organizację dozoru nie wolno wpuścić osób nie zgłoszonych w umowie, wskazujących na stan spożycia alkoholu lub przychodzących po ustalonym terminie.

17. Obowiązkiem osób korzystających z sal gimnastycznych oraz sali do gimnastyki korekcyjnej jest:

- zmiana obuwia na sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu,

- utrzymanie czystości i porządku.

18. Osoby, którym udostępnia/wynajmuje się pomieszczenia sportowe korzystają z własnego sprzętu sportowego ( piłki halowe, rakiety do tenisa, piłki siatkowe i koszykowe itp.) chyba, że w umowie przyjęto inne rozwiązania.

19. Za umyślne zniszczenia i kradzieże wynikłe podczas korzystania z sali gimnastycznej odpowiada i koszty napraw ponosi organizator / kierownik / opiekun, z którym podpisano umowę.

20. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

21. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń i sprzętu nie wymienionych w umowie pod groźbą jej rozwiązania.

22. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z obiektu.

23. Zarządca sali gimnastycznej może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z sali gimnastycznej.

24. W przypadku korzystania z obiektów sportowych niezgodnie z określonym regulaminem ich wykorzystania, umowa udostępniania / wynajmu ulega natychmiastowemu wypowiedzeniu przez udostępniającego.

25. Osoby i grupy naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z kompleksu sportowego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczenie.

26. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.

27. Bliższych informacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie nr telefonu (091) 418 35 60. Wzory formularzy można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie.

www.sp4goleniow.nazwa.wp.p l 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lucja Kuźmińska 05-09-2010 19:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Lucja Kuźmińska 09-11-2014 22:51